712664 PUUÖLJY SISÄKALUSTEILLE 250 Web-1024px-65q

Softcare Puuöljy sisäkalusteille 250 ml

Softcare sisäkäyttöön tarkoitettu Puuöljy, joka sopii hyvin esimerkiksi keittiön työtasojen ja ruokapöytien käsittelyyn. Sopii hyvin tiikille, tammelle, mahongille ja muille puulajeille sekä lämpökäsitellylle puulle. Suojaa kuivumiselta ja likaantumiselta. Muodostaa kauniin, kestävän pinnan. Kuivuneesta pinnasta ei erity haitallisia aineita. Nopea ja helppo levittää; erittäin mieto tuoksu. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas.

Käyttöohje: Öljy levitetään pensselillä tai liinalla ja pyyhitään tasaiseksi. Uusi puupinta suositellaan käsiteltäväksi 2–3 kertaa antaen sen välillä kuivua. Käsittely uusitaan tarvittaessa. Huoltoöljyäminen kannattaa tehdä ohuelti 2–3 kertaa vuodessa, jotta puu ei ala halkeilla. Riittoisuus noin 10 m², pinnan tasaisuuden mukaan. Kuivumisaika noin 12 tuntia. Huom! Pese välineet heti lämpimässä saippuavedessä, sillä pellavaöljy saattaa syttyä itsestään korkeassa lämpötilassa.

Icon Warning InhalingVAROITUKSET JA LISÄÄ TIETOA

Sisältö: Hiilivedyt, C11-C14, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaattiset. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys YRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 EI saa oksennuttaa. P405 Varastoi lukitussa tilassa. P501 Hävitä sisältö / pakkaus toimittamalla vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina ja pystyasennossa vuotojen välttämiseksi.

Innehåller: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatics. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsstället. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

UFI DT60-F014-X00E-3U85
Käyttöturvallisuustiedote: lataa PDF

 

Koko: 250ml
EAN-koodi: 6416977712664

Softcare Puuöljy sisäkalusteille 250 ml

5.90 

Tuotetunnus (SKU): 712664