712008 KIVISUOJA 500 Web-1024px-65q

Softcare Kivisuoja 500 ml

Softcare Kivi- / Saumasuoja sopii kaikille luonnonkiville, tiili- ja vuolukivitakoille, laatoille ja niiden saumoille, kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Pitää kivilattiat ja -pinnat puhtaina ja helppohoitoisina. Käsittelyllä saadaan aikaan likaa ja kosteutta hylkivä pinta, joka helpottaa tahranpoistoa ja siivoamista. Se ei muuta pinnan ulkonäköä eikä väriä, ei myöskään tuki pinnan huokosia, vaan antaa materiaalin hengittää. Helppo käyttää, sopii kaikentyyppisille kivi- ja kivenkaltaisille lattiapinnoille.

Käyttöohje: Ravistettava. Kokeile ensin pienelle alueelle. Sumuta tai sivele niin, että pinta kostuu tasaisesti. Anna kuivua vähintään 1 tunti ennen käyttöönottoa. Huolehdi tuuletuksesta, ei saa käyttää avotulen läheisyydessä. Ei sisällä pfos-yhdisteitä. Riittoisuus n. 4-6 m2 pinnan laadusta riippuen. Ei saa käyttää muovi- tai keinonahkaisille pinnoille.

Warning signsVAROITUKSET JA LISÄÄ TIETOA

FI: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo / suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten virallisten määräysten mukaisesti. EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SE: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P303-P361P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P305-P351P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala myndigheters föreskrifter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

UFI XY00-1035-300S-4MMS

 

Koko: 500ml
EAN-koodi: 6416977712008

Softcare Kivisuoja 500 ml

20.00 

Tuotetunnus (SKU): 712008